Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Жедел откен шак деген не

 

 

 

 

. ткен ша мен домбыра тарттым. Откен шак 2 сойлем , осы шак 2сойлем , келер шак 2 сойлем , курау помогите. "Балалы шаты есте алмауы демек, е бастысы есде жо деген сз.Оралмайды балалык шак Алгашкы мектеп турган гул кушактап Ески естеликтер кетти сагым болып Жылдар откен сайын барады алшактап. Жштш жалгаудьщ кыска Typi тек етютжтщ шартты райлы (-са/-се). Мысалы, барып-ты, бара-ды деген сздерде соы -ты, -ды жалаулары ша ( жедел ткен ша) маынасын берп тран жо, имылды 3-жа (ол) арылы болатынын блдрп тр.Сондытан да брыны откен шаты бл тр ертеглерде жи кездесед. Не истеу керек. ткен ша маынасы мен жасалу жолдарына арай нешеге блнед? 4. ?ткен шак (прошедшее время) образуется путем прибавления к основе глагола суффиксов —ты, - тi, -ды, -дi и личных окончаний. пркескенде, етгспктердщ аталган аналитикалык формалары осы шакты бшд1ру магынасынан айрылып, жедел откен шак магынасын б1лд1редь Бул ретте мынадеген сейлемдер осы келпршен туршде синтаксиспк осы шакты бщдфедь Синтаксистш осы шак. Казахско-русский словарь жедел откен шак. Берлген мысалдаы бтрд, оыдым, асансы,болыпты, баратын деген етстктер бтру,оу,асу,болу,бару имылдарыны болып кеткенн блдрп, ткен ша маынасын берп тр. Жедел откен шак былу кету ойлау. sabak-zhospary-baspaga-52e24fc2c6656.docx. Жедел откен шакка 5 сойлем. Сары алпа- жедел ткен шаты жасалу жолы,андай жрнатар арылы жасалатынын тсндру. ткен ша деген не?ткен ша маынасы мен жасалу жолдарына арай нешеге блнед?Жедел ткен ша деген не? Жасалу жолдарын айт. ара алпа- жаымсыз с-рекетт шкерелеу.ара алпа-129 жаттыудан жедел ткен шаты терп жазып,талдау.

Ответ оставил Гость. Жедел ткен ша деген не? оны жрнатары? Бз ткен аптада жедел жрдем шаырды. Жедел откен шак былу кету ойлау. Основная словарная статья Не стейд? не ылды? не стелнд? деген сратара жауап беред. Если основа глагола оканчивается на глухие согласные, то прибавляется суффикс — ты или — тi.. Мысалы: келдм, таптыдар. помогите по два предложения на нак осы шак жедел откен шак и ауыспалы келер шак.

Размер файлов Етiстiктiн откен шагы. Ответ оставил Гость. Жедел ткен ша - сыйлады. 1) Жедел ткен ша -ды, -д, -ты, -т жрнатары арылы жасалып, с-рекетт жуы арада ана болып ткенн, аяталанын крсетед. Ответ оставил Гость. Сабактан сон уйге кетуим керек. 3. а) Жедел ткен ша с-рекет, имылды дл сйлеп тран уаыт алдында ана болып ткенн блдред. Оларды мшелерн иснен бкл тозатытар атты жиркенетн болады», деп жауап берген. Привет! Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания.Баяндауыш айтт, не стед, не ылды? деген сраа жауап беред. жолама корень, й- журнак, ды жедел откен шак. Саынышты ем не? Франшиза деген андай бизнес? "Бастауды" 5 ерекшелг. Окыныз, назар аударыныз! Обратите внимание! Откен in а к жедел откен шак eTicriK ды/д1,ты/-п ж1ктйс жалгау жазу5. 2)Брыны ткен ша с-рекетт сз болып отыран уаыттан кп брын ске асанын блдрп, айаты тр есмшен жедел откен шак. - Аша бткенде - жапыраты зп алып, ары арай асыр салу. Каратпа,кыстырма сздермен сын есимдер диалог курау. .Сен крд, алды сйлед. Шы-Корень, ан есимшенин журнагы. Германия рамасы Конфедерация кубогыны финалына шыты (видео).откен шак. Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатиленюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Кне трк ескерткштерндег ткен ша. Же — тбр, й — ксемше, д — жктк жалауды 3-ш жаы. Жедел ткен ша: Жекеше тр: .Мен крдм, алдым, сйледм. Ес-тубир, ти- жедел откен шак, ле-соз тудырушы, ди- жедел откен шак. Помогите по два предложения на нак осы шак жедел откен шак и ауыспалы келер шак. Ответ: Осы ша Мен оып жатырмын Бз оып жатырмызСен оып жатырсы Сз оып жатырсыз Сендер оып жатырсындар Сздер оып жатырсыздарОл оып жатыр Олар оып жатыр 1. 6ipiHmi. .Сз крдз, алдыыз, сйледз. Жедел откен шак (ды, дi, ты, тi) бурынгы откен шак (ган, ген, кан, кен, ып, iп, п) ауыспалы откен шак ( атын, итын, итiн, етiн).

ш -корень, пе журнак ,д жедел откен шак. жедел откен шак. Сабактан сон уйге кетуим керек. Не истеу керек. Бурынгы откен шак.Вы находитесь на странице вопроса "Жедел ткен ша предложения помогите пожалуйста", категории "аза тiлi". ткен ша маынасы мен жасалуына арай жедел ткен ша Жедел ткен шаты айталау Куденова араат Болатызы аза тл мен дебиет малм 34 орта мектеп Астана аласы.Жедел ткен шаты айталау. Приведи по 3 примера (откен шак) например:жедел откен шак-мен кеше мектепке бардым.бурынгы откен шак-сен кинога баргансын.Ауспалы откен шак-ол дептерге жазатын. Образовательный портал Мегамозг. Подскажите правило ткен шак множественное число Делиться на 3-жедел ткен ша ,ауыспалы ткен ша , брыны ткен ша.Жинаймын келер шак,жинаптурмын осы шак, жинадым откен шак. Жедел ткен ша етсткт тбрне ды,-д,-ты,-т Олар кред, алады, сйлейд. л-ута зен деген не?» деп сраанда, Пайамбар (с.а.с.): «Ол тозатаы зинаор йелдерд мшелернен аатын зен. (Ионыч). Ответ оставил Гость. нш ш айырмасын айтып тотайын деп ед, Базаралы тотаттырмады.Масатты келер шаты болымсыз тр -ма, -мек, -ба, -бек, -па, -пек шы, -штлалы етсткке емес деген кмекш етсткт тркесу арылы тамактану дайындау тазалу заранее спасибо у нас экзамены я казахский плохо знаюВарианты ответов:1) Тасактанып жатыр,тамактанды,тамактанадыдайындап Помогите по два предложения на нак осы шак жедел откен шак и ауыспалы келер шак. Жалпы айтканда, жумыс у стел i деген не? Сабаты таырыбы: ткен ша Масаты: Блмдлк: Оушылара етстк шатары, ткен ша етстг туралы тснк беру. Баяыда Жиренше деген з кедей бр шешен болыпты.Ол асан аылды,сзге ста,шешен адам екен.Жиреншен шешендгне ызыып,ханЖедел ткен ша имылды, с-рекетт таяу уаытта боланын,орындаланын блдред. Категория вопроса: Вопросы / Казахский язык. ткен ша 1 Негзг бет. Жедел откен шак (ды, дi, ты, тi) бурынгы откен шак (ган, ген, кан, кен, ып, iп, п) ауыспалы откен шак ( атын, итын, итiн, етiн). Сурет салу куралдар устел1 кандай жумыс аткарады? 6. Загрузка Составьте по 2 предложения с «откен шак» ( с каждым из типов: бурынгы, ауыспалы и жедел). Жумыс аймагы не ушш арналган? 7. Правоведение /. Ответ оставил Гость. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов.Жедел ткен ша дегенмз не ?cwetochki.ru/question-zhedel-odegenimiz-ne.htmlЖедел ткен ша -ды, -д, -ты, -т жрнатары арылы жасалып, с-рекетт жуы арада ана болып ткенн, аяталанын крсетед. Помогите по два предложения на нак осы шак жедел откен шак и ауыспалы келер шак. Ноябрь 5, 2015, Опубликовано в Геометрия. Жедел откен шак (ды, дi, ты, тi) бурынгы откен шак (ган, ген, кан, кен, ып, iп, п) ауыспалы откен шак ( атын, итын, итiн, етiн). На осы ша(а,е,й,п,ып,п),болжалды келер ша(ар,ер,р),ауыспалы келер шак(а,е,й), максатты келер шак(мак,мек,бак,бек,пак,пек),жедел откен шак(ды,д,ты,т),бурынгы откен шак(ган,ген ,кан,кен Олар максаты( етистик .мак мек пак пек бак бек шы, шiЖ.ж.), болжалдык(етистик Ар,ер,рж.ж.) жяне ауыспалы ( етистик а,е,й ж ж) Откен шак 3 тури бар олар жеделетистик деген не. Сйлем шнен етсткт шатарын тауып, оны ажырата блуге дадыландыру Жедел откен шак былу кету ойлау. жедел -откен шак. Мнда сйлеуш ткен ст з аза тл 7 сыныпа кнделкт саба жоспарлары Жедел ткен ша жрнаы етсткт тлаларына ткелей жаланады. Етiстiктiн откен шагы. Ответ оставил Гость. Жедел ткен ша етстк тбрн болымдыТек баланы сатасам-ау деген аналы сезм барлы ар-яттан аттанып, алаан жайдырып ойыпты. Жедел ткен ша деген не? Жасалу жолдарын айт. жэне жедел откен шак (-дыЭрине, шактык магына грамматикалык тулга жасаушы еЫмше, кесемше, жедел еткен шакШак категориясыныц барльщ корсеткншн кабылдайды: dedi, deUdi, denmi, деген, дер, демее. Кеше ауыспалы маына таырыбын ттк.

Недавно написанные:


Hi-tech |

|2016.